MOTORCONSULT


 

Systemets virkemåte

Emulsjonssystemet er designet og produsert av Motorconsult. Markedsføring, salg og installasjon foregår direkte fra Motorconsult eller i samarbeid med andre. Den sentrale emulsjonsenheten og maskineriets brennoljesystem danner et emulsjonssystem kalt RedSys ettersom systemet reduserer brennoljeforbruk og skadelige utslipp av partikler (særlig sot), NOx og CO.

Emulsjonsriggens prinsipielle oppbygging og tilknytning til et motoranlegg er vist skjematisk på figur 1 (destillater) og figur 2 (tungolje).

Vannpumpe og emulgatorpumpe doserer sine væsker inn i brennoljesystemet hvor det dannes og vedlikeholdes vann-i-oljeemulsjon grunnet turbulens i væskestrømmen.

Leveringsmengde fra vannpumpen styres fra en CPU som mottar styresignal fra oljestrømsmåler i brennoljetilførselsledningen.


Figur 1. RedSys for drift på destillater

Ved drift med lav motoreffekt sørger CPU for at det produseres emulsjon med så liten vannmengde at feil med tenning eller forbrenning unngås. CPU kan programmeres slik at økende motoreffekt øker vannkonsentrasjonen. Ved full motoreffekt kan emulsjonen inneholde den største vannmengde som innsprøytningspumpene kan akseptere sammen med nødvendig tilført brennoljemengde. Ønsket maksimal vannandel i emulsjonen kan til enhver tid endres med et håndgrep av operatøren.

Emulsjon som returneres fra motoren, ledes til sirkulasjonskretsen gjennom et forbindelsesrør mellom returinnløpet til dagtanken og sirkulasjonspumpens innløp, som vist i figur 1.

Ved tungoljedrift sirkulerer brennstoffet i sirkulasjonskretsen, og blandetank/luftetank fungerer som forbindelsesrør som vist i figur 2. I slike anlegg er det bare gasser avgitt fra brennoljen som returneres til dagtanken.

Flere opplysninger angående RedSys fås fra Motorconsult.


Figur 2. RedSys for drift på tungolje


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version